Wetgeving

Op het beheer van een crematorium en de uitvoering van het crematieproces zijn 4 belangrijke wetteksten van toepassing.

Decreet op de begraafplaatsen en lijkbezorging

Het decreet van 16 januari 2004 regelt de essentiële punten in verband met de begraafplaatsen en de lijkbezorging. Het decreet bepaalt onder meer:
  • dat elke gemeente over minstens één begraafplaats moet beschikken; meerdere gemeenten kunnen zich verenigen om over een gemeenschappelijke begraafplaats te beschikken;
  • dat alleen een gemeente of een intergemeentelijk samenwerkingsverband een crematorium kan oprichten en beheren; de Vlaamse regering heeft daarvoor bijzondere criteria vastgelegd. Gemeentelijke begraafplaatsen en crematoria vallen onder het gezag, de politie en het toezicht van de gemeenten. Deze zorgen ervoor dat er geen wanorde heerst, dat er geen handelingen gebeuren in strijd met de eerbied voor de doden.
Het decreet bepaalt verder dat:
  • er een mogelijkheid is om concessies te verlenen op de begraafplaatsen;
  • er voor crematie steeds een voorafgaande toelating vereist is van de ambtenaar van de burgerlijke stand of van de procureur des Konings.
Het decreet bevat ook richtlijnen voor lijkbezorging. Zo zijn er onder meer regels over de kisting en het vervoer van overledenen. Het toezicht hierop berust bij de gemeenteoverheid die ervoor zorgt dat deze ordelijk, welvoeglijk en met de aan de doden verschuldigde eerbied verlopen. Het decreet beschrijft tot slot de voorwaarden waaraan graftekens moeten beantwoorden.

Besluit in verband met de laatste wilsbeschikking

Het besluit van de Vlaamse regering van 24 februari 2005 tot vaststelling van de wijzen van lijkbezorging, de asbestemming en de rituelen van de levensbeschouwing, regelt de laatste wilsbeschikking.

In een laatste wilsbeschikking kunt u vastleggen of u begraven of gecremeerd wil worden. U kan ook het ritueel opgeven van de levensbeschouwing voor de uitvaartplechtigheid en – in het geval van een crematie – de asbestemming. U kan de laatste wilsbeschikking laten registreren in het bevolkingsregister van uw woonplaats. De dienst burgerlijke stand controleert bij elke aangifte van overlijden de laatste wilsbeschikking en gaat dus na of uw wensen gerespecteerd worden.

Besluit met voorwaarden voor doodskisten en lijkomhulsels

Het besluit van de Vlaamse regering van 21 oktober 2005 bevat de voorschriften waaraan kisten en lijkwaden moeten voldoen;

Kisten:

  • moeten uit een natuurlijk materiaal worden vervaardigd en mogen niet geïmpregneerd zijn; houtbeschermingsmiddelen of halogeen organische verbindingen zijn niet toegestaan; kisten en accessoires gemaakt van metaal of op basis van niet biologisch afbreekbare materialen zijn evenmin toegestaan;
  • mogen uit eerbied voor de overledenen nooit meerdere keren worden gebruikt. (Voor kisten bestemd voor het internationale vervoer van overledenen gelden wel andere regels.)

Lijkwaden:

  • is een lijkomhulsel dat in de plaats van een doodskist wordt gebruikt bij de lijkbezorging.
  • moeten uit een natuurlijk materiaal worden vervaardigd en aan verschillende technische vereisten voldoen; alle technische bijzonderheden worden nauwkeurig beschreven in het besluit.

Besluit betreffende de asuitstrooiing op zee

De as van een overledene kan over zee worden uitgestrooid. De modaliteiten hiervan worden beschreven in het koninklijk besluit van 25 juli 1990.

Dit besluit stelt dat de asuitstrooiing kan gebeuren ‘over de aan het grondgebied van België grenzende territoriale zee’. Concreet gaat dit over de Noordzee. Deze vorm van uitstrooien verloopt in samenwerking met de gemeentebesturen van de kustgemeenten.