Publicaties

Statuten

PONTES is een intergemeentelijke vereniging volgens het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur. De werking van deze vennootschap en haar bestuursorganen is geregeld en verder uitgewerkt in onze statuten. Hier vind u de statuten, zoals die laatst werden gewijzigd en goedgekeurd door de algemene vergadering op 4 juli 2018.

Jaarverslagen

PONTES stelt na ieder werkjaar een jaarverslag op. Hierin wordt de werking en de financiële resultaten van het voorbije jaar beschreven en toegelicht. Hier vind u het meest recente jaarverslag. Indien u een oudere versie wenst te raadplegen kan u het document steeds per mail opvragen.

Code van goed bestuur

PONTES heeft een code van goed bestuur opgesteld waarin de rol en verantwoordelijkheden van de raad van bestuur wordt beschreven, evenals de samenstelling van de organen, de vergoeding van de bestuurders, de informatie over het kapitaal, het systeem van interne controle en risicobeheersing en de evaluatie van de werking van de raad van bestuur.

Evaluatienota

De bestuursorganen van PONTES worden samengesteld voor periodes van zes jaar. Na elke bestuursperiode wordt een balans en een evaluatie opgemaakt over de voorbije werkingsperiode. Het meest recente evaluatierapport beschrijft de evolutie in de uitvaartsector en de werking van PONTES van 2013 tot en met 2018.

Privacyverklaring

De bewerking en verzameling van gegevens door PONTES beantwoordt aan de vereisten van de Algemene Verordening Gegevensbescherming, beter bekend als de General Data Protection Regulation (GDPR). Hier vind u onze privacyverklaring.

Besluiten van de bestuursorganen

Via deze website maakt PONTES de besluiten bekend die werden goedgekeurd door de bestuursorganen. Hieronder wordt afzonderlijk voor de Algemene Vergadering en de Raad van Bestuur de lijst van de besluiten die deze bestuursorganen hebben goedgekeurd, weergegeven, evenals de datum waarop deze besluitenlijst werd gepubliceerd.

Het publiek kan na afspraak en tijdens de kantooruren inzage krijgen in deze besluiten. Hiervoor kan u contact opnemen met de heer Tom Wusenberghs , algemeen directeur (telefonisch op het nummer +32 3 828 95 60 of via e-mail: tw@pontes.be). Uw vraag tot inzage beantwoorden wij binnen een termijn van 15 dagen.

Klacht indienen?
Indien u een klacht wenst in te dienen tegen een besluit van één van onze bestuursorganen dan kan u deze binnen een termijn van 30 dagen volgend op de publicatiedatum van het besluit verzenden naar:
VLAAMSE OVERHEID
Agentschap Binnenlands Bestuur
Afdeling lokale samenwerking, verzelfstandiging en personeel
VAC Herman Teirlinck
Havenlaan 88 bus 70
1000 Brussel

Besluitenlijsten Algemene Vergadering:

Besluitenlijsten Raad van Bestuur:

Bekendmaking specifieke besluiten:

VNOC

Het Verenigd Netwerk van Openbare Crematoria, kortweg VNOC, is een organisatie die alle openbare crematoria in Vlaanderen en Brussel verenigt.

PONTES is lid van deze vereniging.

Op de website van het VNOC kan u gedetailleerde informatie terugvinden over de crematoria en het crematieproces.